top of page

O kmetiji 

O kmetiji

 

Kmetija se nahaja na prekmurski ravnici med Mursko Soboto in mejo z Avstrijo. Pogled na njivske površine v spomladansko-poletnem času je prava paša za oči.

Kmetija Banfi deluje od leta 1894. Tedaj se je razprostirala na treh hektarjih zemlje, do danes pa se je njena površina povečala na 43 hektarjev. Kmetija je usmerjena v intenzivno poljedelstvo, ki mu je posvečenih 40 hektarjev, trije hektarji gozda pa služijo za lastno rabo. Na kmetiji vsa potrebna dela opravlja petčlanska družina, ki v polja in pridelke vlaga vso svojo ljubezen.

Kmetija se z leti predaja mlajšim rodovom, ki nato skrbijo za nadaljnjo širitev in obstoj kmetije. Kmetija je tako posodobljena s kmetijsko mehanizacijo, ki na kmetiji omogoča hitrejšo in kvalitetnejšo obdelavo polj in s tem povečanje pridelkov v količini in kvaliteti.

Pridelujemo žita, kot so pšenica, rž in ječmen, oljnice, kot so buče in oljna ogrščica, ter koruzo. V ekstenzivnem sadovnjaku se pridelujejo orehi in sadje, kot so slive in jabolka. 

Na kmetiji skrbimo za kakovostne pridelke vse od setve do spravila. Po spravilu pridelke prodamo za nadaljnjo predelavo ali jih skladiščimo na domačiji. Doma hranjene pridelke nato predelamo v kakovostne in okusne izdelke.

Z začetkom leta 2014 smo se začeli ukvarjati z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. Kot tržno nišo smo izbrali buče. Tako od leta 2014 naprej prodajamo bučno olje, ki smo mu istega leta jeseni dodali še orehovo olje.

Jesenska setev
 
 
Program razvoja podeželja

Naziv aktivnosti: 

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10) 

Cilji: 

Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

 

 

 

 

Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Glavne aktivnosti:

OPERACIJA POLJEDELSTVO IN ZELENJADARSTVO

Operacija »Poljedelstvo in zelenjadarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. K izboljšanju stanja tal in voda prispeva z izboljšanjem rodovitnosti in strukture tal, povečevanjem mikrobiološke aktivnosti tal, varovanjem tal pred škodljivimi vplivi vremena (zaskorjenost, izguba vlage, erozija), fitosanitarnimi učinki (manjša zapleveljenost, manjša prisotnost škodljivcev in povzročiteljev bolezni) ter preprečevanjem izpiranja hranil v podtalje.

OPERACIJA VODNI VIRI 

Operacija »Vodni viri« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in se izvaja na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in območjih vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda. Namenjena je ohranjanju ali izboljšanju kakovosti vodnih virov, prispeva pa tudi k ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal.

OPERACIJA OHRANJANJE RASTLINSKIH GENSKIH VIROV, KI JIM GROZI GENSKA EROZIJA 

Operacija »Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in je namenjena varovanju in ohranjanju izvirnih lastnosti ter genske variabilnosti avtohtonih in tradicionalnih sort žit, koruze, krompirja, oljnic, krmnih rastlin, zelenjadnic, hmelja, sadnih rastlin in vinske trte.

 

Sofinanciranje: "Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje"

Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Zastava evropske unije
bottom of page