top of page

O kmetiji

O kmetiji

 

Kmetija se nahaja na prekmurskih ravnicah med Murskim Sobotom in mejo z Avstrijo. Pogled na njivske površine v spomladansko-poletnem času je prava paša za oči.

Kmetija Banfi deluje od leta 1894. Tedaj se je razprostiral na treh hektarjih, do danes pa se je njena površina povečala na 43 hektarjev. Kmetija je usmerjena v intenzivno poljedelstvo, ki mu je posvečenih 40 hektarjev, trije hektarji gozda pa služijo za zadnje delo. Na kmetiji vsa potrebna dela opravlja petčlansko družino, ki v polja in pridelke vlaga vso svojo ljubezen.

Kmetija se z leti predaja mlajšim rodovom, nato pa skrbi za nadaljnje širjenje in obstoj kmetij. Kmetija je bila tako posodobljena s kmetijskim mehanizacijo, ki na kmetijah omogoča hitrejšo in kakovostnejšo obdelavo polj in s tem povezovanje pridelkov v količini in kvaliteti.

Pridelujemo žita, kot so pšenica, rž in ječmen, oljnice, kot so buče v oljna ogrščica, ter koruzo. V ekstenzivnem sadovnjaku se pridelujejo orehi in sadje, kot so slive v jabolki.

Na kmetiji skrbimo za kakovostne pridelke vse od setve do spravila. Po spravilu pridelke prodamo za nadaljnje predelavo ali jih shranimo na domačiji. Doma hranjene pridelke nato predelamo v kakovostne in okusne izdelke.

Z začetkom leta 2014 smo začeli ukvarjati z dopolnilno dejavnostjo na kmetijah. Kot tržno nišo smo izbrali buče. Tako od leta 2014 naprej prodajamo bučno olje, ki smo mu istega leta dodali še orehovo olje.

Jesenska setev
 
 
Program razvoja podeželja

Naziv aktivnosti:

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji:

Zmanjšati vplivajo na kmetovanje na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti v krajinah, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

 

 

 

 

Ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovih okoliških funkcijah in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti v krajinah, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje v prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembeam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki so vnaprej obvezne standarde, ki so običajno kmetijske prakse. Če niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izguba prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnik okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev v neblagovnih javnih dobrinah.

Glavne aktivnosti :

OPERACIJA POLJEDELSTVO V ZELENJADARSTVU

Operacija »Poljedelstvo in zelenjadarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. K izboljšanju stanja tal in voda prispeva z izboljšanjem rodovitnosti v strukturi tal, povečevanjem mikrobioloških aktivnosti tal, varovanjem tal pred škodljivimi vplivi časa (zaskorjenost, izguba vlage, erozija), fitosanitarnimi učinki (manjša zapleveljenost, manjša prisotnost škodljivih snovi v povzročiteljih bolezni) hranil v podtalje.

OPERACIJA VODNI VIRI

Operacija „Vodni viri“ pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in se izvaja na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda v območjih vodnih teles podzemnih voda iz Načrta upravljanja vode. Namenjena je ohranjanju ali izboljšanju kakovosti vodnih virov, prispeva pa tudi k ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal.

OPERACIJA OHRANJANJE RASTLINSKIH GENSKIH VIROV, KI JIM GROZI GENSKA EROZIJA

Operacija »Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in je namenjena varovanju in ohranjanju izvirnih lastnosti ter genske variabilnosti avtohtonih in tradicionalnih sort žit, koruze, krompirja, oljnic, krmnih rastlin, zelenjadnic, hmelja, sadnih rastlin v vinskih trtah.

 

Sofinanciranje: "Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje"

Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Zastava evropske unije
bottom of page